::   ธรรมชาติงดงาม   ข้าวหลามชวนลอง  ส้มสีทองเลิศล้ำ จิตรกรรมสูงค่า ผ้าลายน้ำไหล ยิ่งใหญ่แข่งเรือ   ::          


สำนักงานเกษตรอำเภอต่างๆ

  แจ้งการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปี 2558
               ให้ตัวแทนกลุ่มฯ มาติดต่อ ต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา ตั้งแต่วันที่  1  -  31  มกราคม 2558 นี้  โดยมีหลักฐานในการต่อทะเบียนดังนี้
            - หนังสือแสดงการจดทะเบียน (ส.ว.ช.2)
            - หนังสือแสดงการดำเนินงาน (ส.ว.ช.3)
            - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่น
            - หนังสือมอบอำนาจ
            - แผนประกอบการตลาด 
        สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
      อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
        อำเภอทุ่งช้าง
      อำเภอเชียงกลาง
         อำเภอปัว
        อำเภอสองแคว
         อำเภอบ่อเกลือ
        อำเภอสันติสุข
         อำเภอแม่จริม

ของฝากจากท่าวังผา

        กิ่งอำเภอภูเพียง    ขอเชิญเกษตรกร อำเภอท่าวังผา 
       ปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  
       รายแปลง ( ทบก.)  ณ สำนักงานเกษตรกอำเภอท่าวังผา
       ได้ทุกวันเวลาราชการ นะค่ะ

ข้าวหลาม

         อำเภอเมือง
        อำเภอเวียงสา
         อำเภอนาน้อย
        อำเภอนาหมื่น

         อำเภอบ้านหลวง

ผ้าทอมือ

โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน......
อ่านต่อ


Link น่าสนใจเกี่ยวกับการเกษตร

โครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการผลิตเมล็ด
พันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน......
อ่านต่อ

สาระน่ารู้ด้านการเกษตร

เศรษฐกิจพอเพียง

เกษตรออนไลน์

ห้องสมุดความรู้การเกษตร

บทความเกษตร

วิสาหกิจชุมชน


โครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดน่าน 
ครั้งที่ 4/2558 .....
อ่านต่อ
                   บริการออนไลน์

                 ยื่นแบบ-ชำระภาษีออนไลน์

                 บริการ (ทะเบียนราษฎร์)

                 ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

                 ตรวจรายชื่อผู้เสียสิทธิ์เลือกตั้ง

                 กฏหมายเลือกตั้ง

                  ประมวลรัษฎากรออนไลน์


                 ดิกชันรีออนไลน์
หมู่บ้านอาฮาม ตำบลท่าวังผา  ประกวดกำนันดีเด่น ประจำปี 57
ระดับจังหวัด......
อ่านต่อ

             สถานีโทรทัศน์

                   ช่อง 3

                   ช่อง 5

                  ช่อง 7

                  ช่อง 9

                  ช่อง 11


                  ช่อง itv

หมู่บ้านต้นฮ่าง ตำบลป่าคา  ประกวด
ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ประจำปี 57
ระดับจังหวัด......
อ่านต่อ

โครงการ"ป้องกันไฟ ป้องกันป่า .....อ่านต่อ


สำนักงานเกษตรอำเภอท่าวังผา
หมู่ 4  ถนน น่าน - ทุ่งช้าง  อำเภอท่าวังผา  จังหวัดน่าน  55140
Thawangpha District Agricultural Office
M.4  Nan-Thungchang Rd.  Thawangpha,  Nan  55140
E-mail :
tp.2557@hotmail.com